av Sondre Båtstrand | januar 4, 2011  

Propaganda løser ikke oppdretternes miljøproblemer

Prelines tette anlegg. Foto: www.pelletssei.no

Tett anlegg. Foto: www.pelletssei.no

Mens Norway Royal Salomon meinar laksenæringa bør bruke 10 øre per seld kilo for å betre omdømmet sitt, tenker jeg at næringen heller bør bruke pengene på å fjerne årsakene til dårlig omdømme. Miljøpartiet De Grønne har foreslått en teknologiavgift på 0,1% av eksportverdien på norsk oppdrettslaks øremerket til forskning og utvikling av tette anlegg. Det er bedre å bruke pengene på å løse problemer enn å tåkelegge dem.

Oppdrettsnæringen er under stort press, og stadig flere innser at omlegging til tette anlegg er helt nødvendig for å hindre rømming, forurensning og spredning av lus og sykdommer. På tross av at næringens miljøbelastning stadig fører til negative oppslag og raseri på sosiale medier, klarer oppdretterne tilsynelatende likevel ikke å koble andres miljøkritikk med deres egne miljøproblemer.

Konsernsjefen for Norway Royal Salomon blir spurt om strategien for å gi lakseoppdretterne bedre omdømme, og svaret er typisk: — Over 70 prosent av all negativ omtale relatert til lakseoppdrett — både i Noreg og utlandet — skjer på nye sosiale medium som Facebook og Twitter. Canada har i lengre tid hatt fleire svært gode nettsider som aktivt promoterer omdømmet til oppdrettsnæringa.

Løsningen er altså ikke å rydde opp i miljøproblemene og legge om til tette anlegg slik at kritikken stilner. Nei, for oppdrettsnæringen er løsningen å bombe landet med så mye propaganda at folk glemmer miljøproblemene næringen skaper. Det er så bakstreversk som det kan bli, og viser hvorfor det er så nødvendig at Stortinget tar grep og tvinger oppdrettsnæringen over i tette anlegg. Så kan 10 øre per solgte kilo laks heller gå til miljøteknologi og å bygge en bærekraftig fremtid.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Det er delte meininger om korvidt næringa forureiner slik som du meiner Sondre.
Eg viser igjen til Oddekalv, som kom sterkt på bana igjen i 2010, med mange rare påstander.
Påstander som likevel vart tatt alvorlege, undersøkte og klara opp i som direkte feilinformasjon frå Oddekalven si side.
Eg velgjer framleis å trekkje fram Oddekalv, avdi det er for mykje av hans språk i dine innlegg.
Du har sagt tidlegare at du også har andre kjelder, men for meg ser det ut som at han har snurra dykk rundt lillefinger`n;)

Sondre: Hva med Norsk institutt for naturforskning, Klima- og forureningsdirektoratet, Direktoratet for Naturforvaltning, Norske Lakseelver, Kystfiskarlaget eller Norske Lakseelver? Det er nok av aktører som peker på miljøproblemer forårsaker av oppdrettsnæringen. Kurt Oddekalv spiller en viktig rolle i norsk miljøbevegelse, og jeg mener han har gode argumenter mot oppdrettsnæringen og for oppdrett i tette anlegg. Samtidig er det Oddekalv som har drevet frem mye av det presset vi i dag ser mot oppdrettsnæringen. Han styrer ikke De Grønne, men er en viktig stemme i debatten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Herr Ottesen og hans venner bruker mye tid på å prøve å spre sin propaganda om en næring nærmest uten feil. Å snakke nytenking, villfisk og miljø med slike personer er nytteløst.

Sondre: Næringen stritter imot miljøkrav og rygger inn i fremtiden…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har du noensinne tenkt tanken på at Norges Miljøvernforbund, MDG, DN , flere titalls forskere og alle andre overnevnte aktører faktisk kan ha rett i sine spådommer og “rare” påstander Njål ? Er det ikke på tide å innse at lakseoppdrett må legge om kursen ? hvor mye tid og penger skal næringa bruke på å prøve å tie i hjel alle fakta som til stadighet blir lagt frem, om de negative miljøpåvirkningene som denne næringa er skyld i ? Hvorfor tror du slike fakta blir lagt fram ? hvem tjener på å sverte o-næringa med uriktige påstander, slik som du og dine oppdrettsvenner til stadighet påstår ? Kjøttbransjen kanskje ?

Sondre: … og det er jo ikke akkurat sånn at miljøvernere må dikte opp miljøproblemer for å ha noe å drive med…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hehe…eg hugser ikkje i farten kven av dykk i De Grønne, som ved eit innlegg i fjor haust, ikkje var heilt på linje med Oddeklav når det gjaldt lukka anlegg. Bjørn Johansen var då ein av dei som skreik høgast om at det måtte komme eit svar på bordet om kor Mdg stod i denne saka, og at ein krevde ubetinga støtte til NMF i denne saka.
Ja, han truga også med å melde seg ut om ikkje dette vart gjort!!!!

Eg har heller aldri sagt at næringa ikkje er utan miljøproblem. Likevel er eg av ei annan oppfatning enn deg.Grunnen til det er at eg meiner at dei påverknadane som blir beskrevet ikkje er reelle. Dette baserer eg mykje på egne erfaringer frå næringa. Eg har vore både i næringa og i tilstøtande næringer sidan 84, og har sett ei stor og positiv utvikling.

Etter det såkalla avtalebrotet mellom Oddekalv og regjeringa, om bruk av dei omstridte lusemiddla, så har Oddekalv kjørt ein einsidig negativ kampanje mot næringa, ein kampanje som også var varsla….
Informasjonen han har sendt ut inneheldt så mykje feil Sondre, og det trur eg at også du har fått med deg etter kvart.

Til BJ`s kommentar over så ser du at istadenfor å engasjere seg i debatten, så bruker han heller tid på å rakke ned og sverte andre personer.
BJ har forøvrig blokka meg på FB, og alle sine hatsider mot næringa, samt at han oppfordrer alle sine venner til å gjere det samme.
Fleire av hans venner har også komme med direkte trugsmål mot meg som person.

Sondre: De Grønne gir ikke ubetinget støtte til Miljøvernforbundet, men vi er enige om en del saker, blant annet om behovet for å få oppdrett inn i tette anlegg.
Det er for øvrig en ganske drøy anklage i siste setning av kommentaren din, og jeg tror ikke bloggen min nødvendigvis er rette arena for den diskusjonen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kravet om en avgift på oppdrettsindustrien er legitimt og bør innføres. Hvor denne avgiften innføres er uten betydning.
Pengene skal gå til forskning og tiltak som forbedrer villfiskens kår. Oppdrettindustrien er den store synderen i tap av villfisk Laks og Sjøørret. Angående forurensning fra industrianleggene er der så tydelige beviser ved dykking under anleggene, hvor der sees et stort teppe av slam. I dette området er all vegetasjon og liv vekk. Ser man på et anlegg fra luften vil en oppserver en lang strøm av forolje flyte i strømmens retning. Denne oljefilmen legger seg i strandsonen og forurenser.

Sondre: Det ser ikke fint ut under fiskeridirektørens anlegg, nei. Tett utslippene, takk!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sondre, eg har lyst å spørje deg, som talsperson for MDG. Korleis ser MDG for seg at næringa skal bli i lukka eininger?

Har MDG i det heile tatt tenkt igjennom denne utfordringa eller problemstillinga?

Kurt Oddekalv svara på eit spørsmål frå ein av sine tilhengjarar for vel to veker sidan.
Spørsmålet var om det var lukka anlegg på marknaden. Hans svar på dette var nei, ikkje enno!!
Dette til tross for at selskap som Preline har lagt fram forslag til løsyinger, men i ein altfor liten skala sjølvsagt. Desverre så er det mange som faktisk trur at ein idag har lukka eininger som kan ta over for dagens produksjon i næringa.
Årsaka til dette er nok NMF`s ukritiske fokus mot dette, samt eindel ukritiske medier som har hengd seg på. Sannheten er likevel, at det pr.idag ikkje er einiger store nok som kan drive produksjon av laks på ein lønnsam måte.

Neste spørsmål er jo kvifor ein ønskjer lukka eininger, og om det i heile tatt trengs?!
Vil eigentleg fisken og dens velferd bli betre ivaretatt i eit tett bur enn i ei not?
Sjukdom og dødlighet vil ein ikkje bli kvitt, ytre lusepåslag vil ein nok få betre kontroll på.
Rømming av fisk vil være ein like stor risiko som idag.
Avvfallsstoff frå anlegget vil ein kunne få samle opp, utan at det pr. no er noko form for mottak av dette. Likevel, forskarar har ved fleire tilhøve synt at næringsstoff frå oppdrett ikkje har negativ påverknad på det ytre miljø, om lokalitetane er gode. Ikkje ein gong Hardangerfjorden er prega av dårlegt miljø grunna utslepp frå fiskeoppdrett!!

Det vil krevje enorme system for å skape same sirkulasjon i ein tank som i ein mærd som får sin sirkulasjon frå naturleg straum i havet.
Dyrare vil det også måtte bli, då ein vil måtte bruke meir energi på produksjonen enn kva ein gjer idag, mykje meir.
I tillegg må ein ha backupsystem i tilfelle straumbrot o.l., for å sikre sirkulasjon og forhindre massedød.

Mange meiner at den visuelle forureininga også er eit moment i debatten, og at anlegga tek for mykje plass og at dei hindrer fri ferdsel.
Sanninga er at Noregs anlegg ikkje tek meir plass enn Gardermoen….
Ein overgang til lukka eininger vil krevje enorme areal……

Til slutt, som politiker så har du fått Oddekalvs faktarapport om fiskeoppdrett.
Kva meiner du om denne?
Kva meiner du om at f.eks. havforskninga har gått krasst ut mot Oddekalv og kritisert han for å ta resultat og konklusjoner ut av samanhengen, for så å bruke det til eigen fordel?

Meiner du/MDG at norsk laks er giftig eller kreftframkallande?

Sondre: Tette anlegg er slett ikke ren science-fiction: Etter ti år med forsøk, er Rune Maabø klar for å bygge lukket oppdrettsanlegg i full skala, melder TV2. Her burde næringen følge nøye med, fremfor å lukke øynene hardt igjen. Som et fremtidsrettet parti vil De Grønne at oppdrett legger om til tette anlegg. Ikke i morgen, men i løpet av et par års tid bør omleggingen kunne være gjennomført med statlige direktiver og gulrøtter til oppdrettere som tar ansvar. Vi må få på plass systemer for å utnytte avfall, som på Evje der en tomatdyrker og en fiskeoppdretter skal slå seg sammen og lage et felles anlegg for fiskeoppdrett og tomatproduksjon i et lukket system. Rømming blir da vitterlig et mindre problem uten åpne merder, og det blir litt rart når du avviser mindre sykdom og dødelighet samtidig som du innser at luseplagen vil gå ned. For meg er det en ganske stor sammenheng mellom lus på den ene siden, og sykdom og dødelighet på den andre.
Når det gjelder arealbruk, så er det blant årsakene til støtten til tette, flytende anlegg. Vi trenger ikke å legge oppdrettsanleggene på land.
Jeg mener Oddekalvs faktarapport inneholder veldig mye informasjon som burde vært allment kjent. En trenger ikke å være enig i hver eneste setning for å forstå at rapporten dokumenterer et skrikende behov for å få oppdrettsnæringen under kontroll.
Til det aller siste spørsmålet: Selvsagt inneholder oppdrettslaksen giftstoffer (bly, kadmium etc), og et dyr så høyt i næringskjeden tar opp i seg mange stoffer som er uheldige å få i seg. Når det er sagt, så har ikke De Grønne fokusert på kreftfare knyttet til flubenzuroner – det er så mye annet negativt ved flubenzuroner at en ikke trenger å mene at stoffene gir kreft i mennesker for å være motstander av bruken.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Til Njål. Du vet like godt som meg at trusler og personangrep er noe jeg tar sterk avstand fra, og også mine venner, så at du er truet, finner du bare på for å starte en krangel igjen.
Registrerer at du/dere følger meg nøye, noe jeg liker da jeg håper dere lærer noe :) Du vet også at jeg har prøvd å samtale med dere, men at det gikk veldig galt grunnet kommentaren min over. Noe alle vet utmerket godt, er at jeg ønsker hverken personer eller arbeidsplasser vondt, men jeg ønsker fortsatt villfisk og friske fjorder, og det er ikke forenlig med slik næringa driver i dag. Dessverre.

Sondre: Vi må bare stå på videre – trusler og personangrep holder vi oss for gode til!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Arne, Litt artig at du dreg fram kjøttbransjen som eit eksempel. Denne bransjen er jo faktisk inne å bidrar med penger til miljøorganisasjoner for nettopp å arbeide mot oppdrettsnæringa. Dette er jo noko som etterkvart er allment kjend.

For kva som gjeld villaks, så er det mange faktorer som speler inn. Oppdrett er ein av dei, og i kva grad oppdrett speler inn er det usikkerhet om.Det kan du være eining i.
Skal ein då rasere oppdrettsnæringa på bakgrunn av usikkerhet, i eit forsøk å å redde villaksen?
Eg trur ikkje landet er tjent med det.
Kva om ein tek feil?
Beste tiltak for villaksen vår er nok å få på plass ei betre forvaltning, og vil difor vise til f.eks. Redd Villaksen på FB, som har særdeles mange gode poeng kring dette. Dette er forøvrig einaste forumet der som eg kjenner til som tek problematikken seriøst.

Dette med lukka eininger har vorte svært populært å trekkje fram i ein kvar debatt kring oppdrett. Likevel, fakta er at det idag ikkje eksisterer teknologi til å drive dagens oppdrett i slike eininger.(kilde:Kurt Oddekalv)
Ikkje vil det være eit alternativ til dagens næring dei neste 10-15 år heller, så er dette noko ein bør bruke meir tid på?
Ja, ein bør bruke tid til å sjå på løysinger og utvikle teknologi, men å hyle på å få dagens oppdrett inn i lukka anlegg NÅ, fører ikkje til noko som helst.
Uansett, skal ein ta i bruk lukka eininger, så må ein være heilt viss på at dette er ei betre løysing for fisken og at ein på ein betre måte ivaretek fiskens ve og vel enn kva opne mærder gjer idag.

Sondre: Mener du at det er den norske kjøttbransjen som sponser miljøkampen? Det kjenner ikke jeg til.
Hvor mange fagrapporter om sammenhengene mellom oppdrett og villaks trenger dere oppdrettere før dere skjønner at dere har et ansvar?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kan opplyse njål om at en aktør innen o-næringa allerede er i startfasen ang. lukkede anlegg. tenker det slår beina under myten du prøver å skape om at lukkede anlegg ikke er aktuelt. Grunnen til at o-næringa er så negativ til lukkede løsninger . (og prøver å motarbeide slike løsninger )er forøvrig at de er livredde for å miste konkuransefortrinnet sitt. Men dette er ubegrunnet Njål. å selge et miljøvennlig kvalitetsprodukt fra lukkede anlegg, blir veldig fort et alternativ som vil selge seg selv.Selv om produktet kan bli dyrere en det fra åpne anlegg.Verden er faktisk i ferd med å snu seg i retning miljøvennlige produkter, da flere og flere innser at vi er i ferd med å bruke opp naturresursene vi har til rådighet. og en liten tileggsopplysning.; historien du henviser til ang. MDG og NMF gikk faktisk på om spørsmålet du stiller ; Er MDG for lukkede løsninger eller ikke.Da dette faktisk kunne misforståes i et innlegg fra et medlem i MDG. Denne misforståelsen er for lengst oppklart, og som du klart ser , så er MDG for lukkede løsninger. ikke mere å gnage om det Njål.

Sondre: Jeg tror du har et poeng angående konkurransefortrinn. I fremtiden bør miljøvern være konkurransefortrinn!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bjørn: Jeg har aldri sagt at du har truga meg, for det har du ikkje. At du heldt deg for god til slikt kan eg gå god for. Eg tek ikkje dette opp for å starte ein krangel, men for å poengtere lavmålet enkelte driv med.
Ein av dine venner “ønska meg drukna, og beklaga på det sterkeste av det fanst så mykje godt sikkerhetsutstyr på marknaden.”
Om du sender meg ein mail eller melding, skal eg oppgje namnet hans til deg, om du ikkje trur meg.
Vil ikkje skrive namnet hans her.Han har for tida snabelen inn i oljefondet.
Dette var forresten same person som ønska å sprengje fleire oppdrettsanlegg ved hjelp av C4 samt hurtiggåande RIB båter. Noko som vart “hylla” på sida du står som admin for….
Men eg skal leggje den saka vekk!

Sondre & Arne: Eg er fullt klar over at Preline skal byggje det dei kaller for eit fullskala anlegg for ein kunde. Dette fullskala anlegget skal kunne produsere 200 t. Det er like mykje fisk ein hadde i mærdane på 80-tallet!!!
Samanlikna med ein mærd idag, så vil dette anlegget kunne produsere 20 % av det ein mærd kan produsere….Då snakker eg om 160metringer. (ca.1000t slaktefisk)
For å få like mange lukka anlegg av den storleiken til å produsere det ein mærd gjer, så treng me 5 lukka anlegg (1000t slaktefisk)

På eit MH anlegg eg kjenner godt til produseres det 16000 tonn. De har 16 stk. 160metringer.
Dette MH anlegget trenger 80 Preline anlegg, for å oppretthalde samme produksjon.
La meg spørje deg Arne, kor stort er eit Preline anlegg som Produserer 200t? Utan at eg veit det, så trur eg at det er rimelegt mykje større, altså dekkjer eit større areal, inkl. fortøyninger enn kva ein mærd opptek.
Det er sjøarealet som var mitt poeng Sondre, ikkje landbasert. Kor mykje energi trur dykk 200 eininger vil trenge?

Sondre, det er viktig å forstå at når ein samler mange individ på ein plass, så vil sjukdom kunne oppstå. Dette skjer i heimen din, det skjer på skulane, i barnehage, i fjøset og det skjer i mærden der laksen er.
Det er ingenting ved Preline som vil kunne hindre eit sjukdomsutbrot inne i røyret. Det ein muligens kan forhindre, er vertikal smitte mellom anlegg, om dette er ei smittekjelde. Det er kanskje vanskelegt å forklare dette, men all smitte kjem nødvendigvis ikkje frå andre eller annan fisk.
Det blir hevda av forskere at fisken har virus o.l. liggjande i seg, og at visse faktorer som temperatur, påverknad, stress o.l. kan være med å løyse ut eit sjukdomsutbrot.
Preline anlegg er ikkje havarisikker er dei?
Rett nok er det ikkje not som kan rivne, men havari i dårleg vær er ein ikkje sikra mot.
At ein kjetting ryk med påfølgjande havari er ein heller ikkje sikra mot. At eit fartøy vil renne inn i eit slik anlegg vil også skje før eller sidan…

Eg prøver ikkje å skape noko myte om at dette ikkje fungerer. Men eg prøver å avlive myta om at dette kan gjerast raskt!!
Eg kjenner folk som har vore med på heile forsøket å fulgt dette tett, altså Preline, og dei hevder at det er ein utopi å tru at tette anlegg blir ein realitet i nærmaste framtid!! Er dei idioter??!
Det er jo desse som har vore med på å få Preline dit det er idag!!?

Staten burde gitt Preline konsesjon for det han kaller eit fullskala anlegg, og latt han få ein sjangse til overbevise om at fungerer i full skala.
Forsøka gjort til no er ikkje dokumentasjon god nok på at dagens næring kan drivast i lukka system!! Det er dokumentasjon god nok at ein kan produsere vel 1000 laks i eit lukka system!!Eg ønskjer Preline all mogeleg suksess han kan oppnå. Får han dette til i det næringa rekner som fullskala, så vil slike anlegg kunne brukast i områder der ein ikkje vil kunne finne egna lokaliteter, eller i nærleiken av viktige lakseelver. At anlegga ute med kysten blir bytta ut med lukka eininger har eg svært liten tru på…
nettopp av den grunn av at det ikkje er naudsynt.

Sondre, til slutt vil eg seie at eg aldri har hevda at norsk kjøttindustri ønskjer å skade oppdrettsnæringa eller at dei betaler miljøorganisasjonane.
I min kommentar over henviste ikkje eg til noko land. Som du siikert har fått med deg har ein dei siste åra vore plaga med både fugle og svineinfluensa. Ein sjukdom, som har fått mange til å la være å ete både kylling og svin, kanskje heilt utan grunn, men ein har merka nedgang i salget grunna frykt. I slike perioder merker ein ofte at salget av fiskeprodukt auker.
I oppdrettsindustrien finn ein ikkje slik sjukdom, som er overførbar til mennesker, eller kan skade mennesker. Så difor, om ein fisk er sjuk eller ei, så er den som mat nett like god.

Det er fleire stiftelser i USA, som multimilliarderer står bak, altså eigarar i forskjellige selskap rundt om kring, som vil nyte godt av at norsk oppdrettsnæring får solgt mindre fisk.
Berre PEW stiftelsen har spytta 7,4 milliarder inn til miljøorganisasjoner for at dei skal jobbe mot norsk oppdrettsnæring, å få folk til å ete mindre laks. Me har ved enkelte tilhøve også sett grunnlause rapporter frå enkelte Amerikanske forskere, som blant anna hevda at ein ikkje måtte ete laks meir enn ein gong pr. månad.
Dette er rapporter som “tilfeldigvis” har vorte offentlege rundt kriser i kjøttbransjen, som t.d. kugalskap. Mange hevder at dette er reine bestillingsverk, for nettopp å ta det negative fokuset vekk frå kjøttbransjen.
Grunnen til at ein har fått mistanke om bestillingsverk er vel avdi den faglege dokumentasjonen i slike rapporter har vore svært låg. Så vit meg bekjent er ein av desse rapportane også med i NMF`s faktarapport….

Finn det forunderlig at du Sondre ikkje har fått med deg dette, då dette har vore oppe i norske aviser ved fleire tilhøve.

Sondre: Få politikere er vel like opptatt av forholdene for dyrene i kjøttbransjen enn jeg, men det hindrer meg ikke i å se at oppdrettsnæringen har store utfordringer. En dødelighet på 20 % i sjøfasen er fullstendig uakseptabelt, og det håper jeg du er enig med meg i.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er fullt klar over at preline sitt konsept ikke holder mål med dagens størrelser av åpne merder. Og mitt ønske er faktisk at bio-massen må ned, for at denne bransjen kan kalle seg bærekraftig. Mener det må være ønskelig å selge et produkt med vesentlig bedre inntjening pr. kg produsert laks . Frykten for at et slikt produkt ikke klarer å konkurere med prisen på laks fra åpne merder , er etter min mening ubegrunnet. som sagt , er ganske sikker på at kresne utenlandske kjøpere heller vil fortrekke et slikt produkt. Skal ikke laks være et kvalitetsprodukt da ? Det var det i hvert fall før. nå er det bare et hurtigvoksende fettprodukt med lite kjøtt, og masse vann, med tilsatt farge og hvite fettrenner som det renner av når du åpner pakken. etter min mening er dette produktet å sammenligne med first price karbonader som består av 80 % soyamel.Nei sats på mindre volum i lukkede merder, hvor kvalitet står på agendaen. Og hvor en kan skryte av bærekraft og miljøvennlighet.

Sondre: Enig i at oppdrettsnæringen må bli mindre i omfang om den skal bli bærekraftig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Njål. Du sa nok til at jeg kjente igjen personen som du sier trua deg. Det beklager jeg på det sterkeste. Vi må kunne være uenige i sak, uten å gå til personangrep. Trusler og kjeftbruk fører aldri noe godt med seg. Samtidig har jeg en drøm; La representanter fra næringa, forskninga, miljøbevegelsen og regjering/storting sette seg ned sammen og stake ut fremtidens kurs for oppdrettsnæringa til felles beste for alle. Dette må da være mye bedre enn at alle parter sitter dypt nedgravd i sin skyttergrav og mistenkliggjør og skyter på hverandre slik det er i dag.

Sondre: For at det skal skje må næringen først innrømme at de faktisk skaper store miljøproblemer…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

http://www.timescolonist.com/life/Fish+farm+activist+eyes+running+federal/4074421/story.html

Sondre: Spennende med Alexandra Morton i partipolitikken!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Takk Bjørn, for ei flott tilbakemelding!
Er forøvrig heilt einig med deg.
Alle parter bør setje seg ned, få fakta på bordet, og derifrå stake ut den kursen som er riktig.
Pr. idag er det desverre for lite kunnskap og for mykje feilinformasjon ute å går. Slik skaper også lett misforståelser.

Sondre: Jeg tror engajementet for tette anlegg hadde vært større om folk flest skjønte mer av sammenhengene i naturen…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Arne Roger: Å redusere biomassen med opptil 50 % eller meir slik DN, eller Janne Sollie, har hevda, veit vi alle saman er uaktuellt.
Næringa betyr for mykje for staten til at nokon politiker med makt noko sinne kjem til å gå for noko slikt.
Enten me liker det eller ikkje, så nyter me alle i dette landet godt av at oppdrettsnæringa tjener penger. Det kjem oss alle til gode gjennom velferdsamfunnet, både deg, meg, Bjørn, Sondre og til og med Odveig!!

Eit Preline anlegg på storleik med det eg skreiv i kommentaren over, er nok ei dårleg løysing uansett, med den konstruksjonsmåten Preline har lagt opp til. Her produserer ein fisk vannrett, og vil leggje beslag på store areal. Fordelen er jo igjen at å oppretthalde sirkulasjonen inne i eit “trongt” røyr ikkje krev allverden.
Men kva hjelper det om anlegget blir 8 kilometer langt…..

Likevel, skal lukka anlegg ha ei framtid, så bør einingane etter mi meining ha ein omkrets som dagens største mærder, dvs.160metringer.
Kan ein lage eit lukka eining med den omkretsa, og som er 20-40 meter djup, som flytande installasjon, så kan ein klare å erstatte dagens mærder. Dette er jo igjen betinga av at ein kan klare å skape kunstig sirkulasjon i denne sylinderen, som tilfredstiller det samme som havet gjer naturlig. Eg vil tru dette vil kreve myke energi, då det er ein enorm vassmasse som skal flyttast rundt.
Vidare så må også anlegget ha eit backupsystem for nøddrift, både for kva som gjeld sirkulasjonspumper, og for det som gjeld straum.
Kostnaden pr.kilo laks, vil nok uansett bli mykje dyrare enn kva ein ser idag.
Slike anlegg vil nok også få problemer med å konkurrere mot opne mærder, som vil kunne halde ein mykje lågare produksjonskostnad.

For kva som gjeld kvaliteten for oppdrettsfisk, så registrerer eg at du ser på det som first price produkter. Det er ok, for smaken er som baken.
Likevel, kvaliteten på oppdrettslaks er likevel udiskutabelt god. Det er tross alt eit annerkjent produkt verden over. Ser ein på fjordårets salgstal, så underbyggjer dette min påstand.
Oppdrettsfisk idag blir ofte produsert etter kva marknaden ønskjer. Nokre marknader ønskjer ein feitare type fisk, andre ein magrare. Oppdrettere kan bestille for med ulikt feittinnhald, og ulike farge, og på den måten være med å påvirke sluttproduktet.
Marmorering i fiskekjøtet blir av mange sett på som kvalitet, på lik linje med marmorering i kjøtt.
Tenk deg ein entrecòte utan feitt…..??
Men det er ingen problem å få tak i laks utan marmorering. Kjøper ein laks som har gått på lokaliteter med ekstreme straumforhold, vil ein få ein laks som er lik ein villaks i kjøtet.

Fleire titalls millioner mennesker et laks frå Noreg kvar dag. Neppe fordi dei må, men fordi dei liker det. Det er eit sunt og godt produkt, og dette er ikkje propaganda Arne Roger!! Dete er beinharde fakta!!

Du et ikkje oppdrettslaks, og ikkje kjøper du det, og eg velgjer difor å tru at du her uttaler deg mot betre viten. Men at du ikkje liker laks, har eg full respekt for. Alle liker ikkje alt;)

Sondre: Jeg mener nå at politikere må våge å stille miljøkrav også til mektige og rike aktører som oppdrettsnæringen. Om mange nordmenn nyter godt av inntektene i dag, så er det mange fiskere som blir rammet, og de økologiske skadene vil ramme fremtiden om vi ikke legger om.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lukkede merder som skiller ut “bunnfallet” er det som jeg anser som best for å få bukt med de miljømessige problemene, men det er ikke næringa særlig begeistret for. Derfor har jeg en utfordring til næringa, her representert ved Njål ; Hva anser dere er den beste måten for å forhindre rømming, den kjempestore luseplagen og spredning av sykdom og å unngå at fjordene blir “overgjødslet” ??? Dette må jo være ting dere prater om, da dette gagner dere selv ? Som sagt ; jeg anser lukkede merder som best for fremtiden, men får dere bukt med disse plagene på annen miljømessig riktig måte, setter ikke jeg meg imot det iallefall. For målet mitt med dette er ganske enkelt at jeg ønsker at elvene skal bli fri for oppdrettslaks, nå er innslaget helt oppe i 80 -90-% de verste stedene, mens anslagsvis 20 til 30 % er det vanlige. Smolten skal gå uforstyrret til matfatet, sjøørreten og innkommende laks skal overleve uten store luseangrep og fjordene friske og rene slik de har vært i millioner av år før oppdretten begynte. Og la meg med en gang si at enda mer medisiner og gift ikke er veien å gå.

Sondre: Enig!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hmm….kvifor er mine to siste innlegg vorte fjerna Sondre? Er tråden stengt for debatt?

Sondre: Det er bare det at jeg må godkjenne alle innlegg før de blir synlige, og det er ikke alltid jeg sitter klar foran pc-en :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har jo kjøpt o-laks i min fortid jeg også njål, men jeg synes faktisk produktet ble dårligere og dårligere. (sammenlignet med selvfanget villaks ) Nå for tiden synes jeg jaget etter å få til et produkt så fort som mulig, slik at etterspørselen til kundene blir imøtekommet så raskt som mulig.Dette har etter min mening gått på bekostning av kvalitet.og dette jaget, går uttvilsomt ut over miljøet også. Noe som er det største problemet, og som du sikkert har skjønt er min største bekymring. Faren er at miljøet kolapser når inntjenigshysteriet kommer ut av kontroll. Penger er ikke alt her i livet vet du Njål.Miljøet betyr så uendelig mye mer i det lange løp. førevarprinsippet MÅ komme i forkjøpet, noe jeg overhodet ikke ser at o-næringa bryr seg om desverre.

Sondre: Kvalitet fremfor kvantitet :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Arne Roger: Som tidlegare sagt, så respekterer eg fullt ut di meining om laksens kvalitet.
Likevel trur eg at me med 100 % sikkerhet kan seie at kvaliteten har auka med åra.
Og som tidlegare nemnd, når ei ser marknaden for laks, så underbygger dette min påstand.
Om laksen hadde hatt den låge kvaliteten du påstår, så hadde det heller ikkje vorte seld dei mengdane av fisken.
Eg er sjølv svært glad i laks, og veit at det er veldig mykje god fisk i marknaden, også i den norske marknaden. Sjølv så foretrekkjer eg laksen rå, som suhi eller sashimi;)

Bjørn: Overgjødsling av fjorder er ikkje eit generellt problem i næringa, men meir eit lokalt problem for enkelte lokaliteter.
Ikkje ein gong Hardangerfjorden er overgjødsla slik mange liker å hevde, noko også forskere har slått fast!
Eg er heilt samd med at dei lokalitetane som ikkje er gode nok, må vekk, eller finne seg andre alternativ. Problematikken kring klassifisering av lokaliteter må avklarast, slik at ein kan kunne stole på at om ein lokalitet er godkjennt, så er den det. No er det slik at når ein oppdretter leiger inn it firma til å gjere denne jobben, samt betaler store summer for å få det gjort, så må ein rekne med at resultatet er korrekt.
Den siste tids fokus kring denne problematikken, vil nok være med på å komme dette problemet til livs.

For rømming så kjemper næringa heile tida med å komme ned mot null. Desverre så vart ikkje 2010 noko år å skryte av. Nytt utstyr blir innført, og nye regler for sertifisering blir gjort. Ein tek også i bruk meir robust kjetting enn tidlegar.
Nokre rømminger skuldast ikkje berre oppdretter, men også andre faktorer, som den rømminga hjå Nordlaks. Eg vil minne dykk alle på at å putte fisken i ein tank ikkje automatisk forhindrer rømming. Her er ein også utsatt for havari, eller feil på fortøyningsutstyr, som igjen kan forårsake rømming. Kollisjon fra andre fartøy er også ei mogeleg årsak som kan forårsake rømming. Kvart år er det eit eller anna fartøy, lastebåt eller fritid, som treff mærdane.

Luseproblematikken vil ein kunne halde i sjakk med felles avlusninger. Vinteravlusninga er allereie starta, og her på Trøndelag er allereie nokre av verdens største brønnbåter i full sving 24 timer i døgnet med avlusning.
Denne avlusninga samt våravlusninga, vil være med å sikre at den fisken som går ut og kjem inn til elvene, vil få best mogelege vilkår.
Det er også som kjend satt av store middler til forskning på lus, og sidan lusa er noko me tross alt veit lite om, så har eg tru på at auka forsning vil være med på å løyse fleire problem for oss i framtida.

Ja, me er ueininge i framgangsmåte, men for min del, som sit mitdt oppe i dette, så er eg ikkje alle dei mørke skyene dykk prøver å teikne opp.
Dette er ikkje så heilsvart som mange skal ha det til. Fisken i mærdene har det godt, og det er rimelegt lite lus på fisken for tida. Til tross for dette så blir den avlusa langs kysten no.
Etter det eg forstår så blir det stort sett kun brukt hydrogenperoksid no, ihvertfall for all avlusning i brønnbåt, og det må jo være bra.
Denne er ikkje giftig for havet eller livet i havet!!

La meg poengtere at dette kun er mine meininger, og at eg ikkje kan svare for næringa, då eg tross alt ikkje driv med fiskeoppdrett;)

Sondre: Jeg må si at selv om jeg er ganske uenig med deg, Njål, så setter jeg pris på en representant fra næringens side som fører en saklig debatt. Når det er sagt, vil jeg hevde at næringen slett ikke har kontroll på luseplagen, og at pumping av vann fra minst 25 meters dyp inn i tette anlegg vil minimere problemet med lakselus.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har lest at noen tar til orde for å dra merdene ut i havet, og vekk fra fjordene. Dette er jo bra for fjordene og smolten og villfisken generelt, men vet ikke om det er gjennomførbart i forhold til vær og vind ?

Sondre: Jeg vil anta at det kan øke risikoen for havari og rømming?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette har jeg for lite kunnskap om, men kanskje luseplagen er mindre der også ?

Sondre: Det vet jeg ikke nok om i skrivende stund.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er akkurat det jeg mener med å snakke med folk som representerer næringa. Når man prøver å snakke forbedringer/fornyelser, blir det stille.

Så til det Njål sier om at fisken har det godt. 20 % av all fisken dør i mærene før slakt. Mye av resten har luseskader, noen er blinde, ødelagte finner og halefinner grunnet slossing seg imellom, igjen grunnet alt for lite plass. Så DET var en drøy påstand.

Sondre: Nei, jeg tror ikke livet som oppdrettsfisk er noe å trakte etter. 20 % dødelighet er helt ekstremt!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det finns inga pengar i hela världen som kan reparera de skader som Oppdrettsnäringen åsamkat Haven . Vad är nu det största hindret för att kunna lägga ner denna skitiga verksamhet då ? Jo det största hindret är naturligtvis alla nyinvesteringar i utrustning som Oppdrettsnäringen gjort . De Norska makthavarna är väl medvetna om att Oppdrettsnäringen skapar många arbetstillfällen , vilket naturligtvis är ett passande svepskäl att kunna fortsätta med verksamheten , jobb till vilket pris som helst så att säga , och så ser det ju ut över hela världen i den icke behövande tillverkningsindustrin , där exempelvi kemikalieindustrin är en av dom . Frågan är hur mycket som ska behöva dö innan våra makthavare reagerar på riktigt ?

Sondre: Det er et godt spørsmål, Roland. Jeg tror ikke vi skal vente på svaret, men heller innsette nye makthavere. Grønne makthavere som kan stoppe oppdrettsnæringens ødeleggelser :-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

La oss si da, at luseplagene blir minimert med nye behandlingmetoder (miljøvennlige sådan) Dette blir det jo brukt mange millioner på i dag, pluss stadig mer forskning. Merdene blir forsterket på en måte slik at nullvisjonene nås. Hvordan få vekk de som forrurenser ? Inkludert toppene sine anlegg som beviselig på film har digre slamdynger under mærene ? Som bobler og freser i sin forråtnelsesprossess ? Av 5 anlegg som ble filmet, var 3 slike. Kunne det være en ide å lage til noe som fanger opp dette slammet ?

Sondre: Det er absolutt en god idé å samle opp slammet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er undertegnede som her påstås å ha vært “uenig” med Oddekalv om lukkede anlegg.

Nå tar jeg sjelden utgangspunkt i Oddekalv for å mene verken det ene eller det andre (og det gjør heller ikke MDG), men når det gjelder lukkede anlegg er vi enige i hovedsaken.

Det jeg uttrykte uenighet med Oddekalv om var påstander om helsefare ved bruk av diflubenzuron og teflubenzuron. Problemene ved bruk av flubenzuroner er i all hovedsak miljømessige, ved at de er nettopp kitinhemmere. Påstandene om kreftfare synes for meg å være heller dårlig funderte.

Fremtiden for norsk oppdrettsnæring ligger etter mitt syn likevel i lukkede anlegg, i hovedsak sjøbaserte. Etter min oppfatning bør både næringen selv og styrende myndigheter ta betydelige grep for å få til en omlegging i den retning så raskt som mulig. Hvor raskt “så raskt som mulig” er, er en annen og betydelig mer komplisert diskusjon. Men å si at det er en prosess som vil ta noe tid er ikke et argument mot å faktisk sette politiske målsetninger på området!

En viktig grunn til det er at åpne anlegg er ressurssløseri, da avfallsstoffene i hovedsak ikke nyttiggjøres (selv om det heldigvis er en del som har begynt å tenke på mulighetene her).

Ordet “overgjødsling”, som dere er innom over, er egentlig ganske treffende, all den tid det dreier seg om nettopp -gjødsel-. Selv om overgjødslingen per se kan unngås eller i det minste reduseres ved å legge oppdrettsanleggene til lokaliteter med bedre strømforhold enn trange fjordarmer, slutter det ikke å være ressurssløseri. En næring som er opptatt av økonomisk lønnsomhet burde ikke se seg tjent med det. Når den likevel i stor grad gjør det, må det regulering til.

I tillegg bør mengden oppdrettet laksefisk reduseres, og det bør tas flere grep for å redusere problemene med dagens næring uavhengig av lukkede anlegg.

Dessuten bør oppdrett av horbivor fisk være et satsningsområde fremfor oppdrett av karnivor fisk; da det i utgangspunktet er mer bærekraftig, jf. Ian Bryceson.

mvh

Øyvind Strømmen
landsstyremedlem, MDG

Sondre: Takk for den, Øyvind. Det er lov til å være uenig angående kreftfare uten at det endrer på standpunktet til tette anlegg. Fôret er for øvrig tema for det ferskeste blogginnlegget mitt: Veggie-laks er ikke så sunt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Øyvind, kjekt at du kom med ein kommentar.Rart at det igrunn tok så lang tid. Bjørn Johansen var no rimelig heftig på hugget etter deg og det du skreiv. Meiner eg husker at han krevde beklagelse og uforbeholden støtte til oddekalv, om han ikkje skulle melde seg ut av MDG…..hehe….men nok om det.

Det var vore mykje laksedebatt i det siste, og aldri før har så mange meint så mykje, så sterkt, om noko dei vet så lite om.

Det som skremmer meg litt er at dykk såkalla politikere aldri har satt foten på eit anlegg!!
No veit eg ikkje kor det er med deg Øyvind, men Sondre har aldri vore på eit anlegg……
Sondre, du er nasjonal talsperson for MDG, du bur i Bergen, og det er flust av anlegg i regionen.
Bør ikkje ein ansvarleg politiker, med ambisjoner, i det minste ta ei synfaring????
Visst har Sondre fått framlagt mykje informasjon og dokumentasjon, men det han står for, eller MDG står for, kan være med på å rasere ei næringa. Tenk om vedtak blir gjort på feilt grunnlag??

Eg synest at du skal setje eit oppdrettsbesøk øvst på lista di over gjeremål neste veke.

Sondre: Jeg tviler på at et besøk på et oppdrettsanlegg vil endre mine meninger, men jeg ser frem til å få en invitasjon.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det kan godt være at det ikkje vil endre dine meininger, men det kan jo være greit å sjå kva det går i. Det er fleire visningssenter for fiskeoppdrett langs kysten. Desse er ofte knytt opp mot eit anlegg.
Du finn visningssenter i Øygarden (Blom Fiskeoppdrett), Hardanger (Linga Laks), Radøy (Skjærgårdsfisk) og Gulen (Firda Sjøfarmer).
Her har du fire visningssenter som ligg mellom 1-1,5 timer frå heimen din!!
Eg foreslår at du samler ein delegasjon frå MDG og kontakter ein av desse.

Eg trudde at politikere var opptekne av å sjå det dei snakka om. Skal ein kunne ta ein bestemmelse på eit vegprosjekt, kan det være greit å sjå kor vegen skal gå. Skal ein gje ei uttalelse på ein tomt, kan det være greitt med ei synfaring. Er unge politikere vorte så late at dei ikkje gidd forlate kontoret sitt??

Eg håper du tek denne utfordringa, og besøkjer eit visningssenter. Du kritiserer næringa for svært mykje, men har aldri satt din fot på eit anlegg, for å sjå korleis det blir drifta.
Det er neste skammelig…….

Sondre:Vi ser jo effektene av hvordan oppdrettsanleggene blir driftet, og på et visningsanlegg vil vi neppe få se så mange av problemene: De er jo under vann.
Men for all del: Det er ingen dum idé med et grønt besøk på et anlegg!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00