av Sondre Båtstrand | oktober 25, 2010  

62 ulver skutt siden 2000

Foto av yeimaya. Creative Commons-lisens: Navngivelse – Ikkekommersiell – Del på samme vilkår, 2.0 Generisk

Foto av yeimaya. Creative Commons-lisens: Navngivelse – Ikkekommersiell – Del på samme vilkår, 2.0 Generisk

De siste ti årene har vært harde for norske rovdyr:  Siden 2000 er 1677 store rovdyr registrert drept i Norge. Man må helt tilbake til 1890-årene for å finne et tiår med større dødstall for rovdyr, melder Natur & miljø. Det er ganske trist at trenden fortsetter i Naturmangfoldåret. Skal vi verne om det biologiske mangfoldet og den norske naturen, er det helt elementært å innse at mennesker ikke er de eneste rovdyrene i naturen: Det må være plass til levedyktige bestander av ulv, bjørn, gaupe og jerv.

Av de 1677 utrydningstruede rovdyrene er 86 % tatt livet av i lovlig jakt, og det kan være grunn til at det skjuler seg mørketall i ulovlig jakt. Realiteten er i hvert fall at rovdyrene er utsatt, og at norske politikere ikke tar ansvar.

Ulvebestanden er kritisk truet, men takket være noe innvandring fra øst og noen valpekull, er det nå drøyt 30 ulver i Norge. Det fortsatt lave tallet må sees i sammenheng med at det er drept hele 62 ulver i Norge de siste ti årene. Miljøpartiet De Grønne kaller denne politikken faunakriminalitet med myndighetenes velsignelse. Ulvejakten må opphøre, og andre rovdyr må også i mye større grad få være i fred.

Vi grønne mener rovdyrene setter vernedilemmaet på spissen: Matproduksjon kontra artsvern, lokaldemokrati kontra fellesinteresser i naturarven. Bedre tiltak for sameksistens mellom husdyr og rovdyr trengs – vi kan ikke leve med dagens situasjon, enten husdyrene blir tatt av rovdyr eller møter andre skjebner i utmark. Erstatning i etterkant er ikke holdbart, verken med hensyn til bønder, husdyr eller rovdyr. Miljøpartiet De Grønne ønsker derfor en reform av rovviltpolitikken der samlede utgifter til forebygging og erstatning av rovdyrskader gis som faste beløp til kommuner og/eller grunneiere som «huser» rovdyr. Støtten blir kun avhengig av rovdyrantall og -type, ikke omfanget av husdyrtap, og kan brukes til forebygging eller endret produksjon ut fra lokale valg.

Les mer om vår politikk for biologisk mangfold i kapittelet Stopp utryddingen.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Helt utrolig dårlig fakta informasjon om rovdyr!
Ulv! utryddingstruet???? Da har jeg hørt det å.

Sondre: Jøss, om du ikke har hørt om at ulven i Norge er kritisk truet, så lurer jeg på hvem du hører på….

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvorfor så enorm fokus på de fire store rovdyra. Når en vet at ca. 250 arter er like utrydningstruet pga. reduksjon og forandring i kulturlandskapet. Så det du sier om støtte til endring av produksjon vil i realiteten si at de grønne applauderer utryddelse av 250 arter for og kansje redde en til to.

Ser også at du i dine tall over skutte ulv har tatt med ulvehybrider. Dvs. kryssninger mellom ulv og hund som er satt ut i norsk natur. Dette er en større fare for den nordiske ulvestammen en jakt. Da etter bare noen år ikke vil kunne ha “ren” ulv igjen. Igjen totalt missforstått “dyrevern” av enkelte fanatiske personer.

Sondre: Hmmm, har du noe dokumentasjon på myten om at dyrevernere krysser ulv og hund?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

http://www.alpha-gruppen.com/artikler/dna_analysis.htm

Jeg vet det ikke foreligger direkte fellende bevis på utsetting av ulv\hybrider. Det er flere årsaker til at folk ikke tør stå frem. Men det foreligger heller ingen bevis på at de ulvene som ut av ingenting dukket opp i Varmland kom fra Finland. Det beskrives av mange som et av verdenshistoriens store underverker at det på en plass som ikke har hatt ulv på 100 år plutselig har en levedyktig familie der midt på 70-tallet. Som jeg har nevnt, ulvestammen i Norge og Sverige var kaputt og det var igjen èn eneste hannulv. Prosjekt Varg drøftet temaet om hva man skulle gjøre for å reinnføre arten. Man luftet tanken om å fange ville ulver i Russland for å sette de ut, men det hadde vært prøvd i USA/Canada og det viste seg at slike ulver legger ut på lange vandringer tilbake mot “hjemstedet”. Dermed ble det bestemt at man skulle fostre opp 100 ulver i dyreparker for å senere sette disse ut. Dette ble igangsatt og i 1978 var det 70-90 ulver fordelt på 14 dyreparker. Som sagt så ble det jo offisielt påstått at Prosjekt Varg aldri kom i gang. Men hvor kommer da all ulven fra? Det er mengder eksempler på at det dukker opp ulv på plasser som det ikke har vært ulv samtidig som dyreparkene ikke kan/vil gjøre rede for hvor ulven deres har tatt veien. Tilfeldig? Og hvis vi skal tro endel kilder på bygdene så kom det bølger på bølger med ulv. Hvis de skjøt ut en familie på 5 så tok det ikke lang tid før det var en ny familie på 5 der. Hvordan kan dette ha seg?

Hvordan kan en ulvegruppe komme seg fra Russland, via Finland for så å vandre langs hele Sverige ned til Varmland uten å legge igjen spor eller bli sett?? For de dukket jo plutselig opp der! Også er det jo så pussig at alle ulvene som dukket opp i disse årene ikke var folkesky og viste en totalt unormal ulveatferd. Pussig er det også at Malmbergsulven som ble skutt første juledag i 1977 fordi den drepte 81 reinsdyr på 21 dager hadde helt lik skade, hjørnetann i høyre underkjeve og framtann i høyre overkjeve slått av, som en ulv som fikk panikk i et bur i Skånes dyrepark. Og som “bare forsvant” uten noen kunne redegjøre hvor den var blitt av.

Sondre: Er det så rart om Norge og Sverige fikk et tilsig av ulver fra Finland og Russland? Ulver kjenner ingen grenser (derfor fungerer ikke ulvesonene så bra).
Jeg kjenner ikke alle detaljene i saken du henviser til, men selv om du skulle ha rett, betyr vel ikke det at dagens skandinaviske ulvestamme skal utslettes.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du glemte også og nevne at i samme perioden har den nordiske ulvestammen økt fra 98 overvintrernde ulv til 193. Altså over en dobbling. Og legg merke til at dette er absolutte minimumstall. Hvis du også studerer tallene ser du at det har vært en jevn nedgang i antall skadefellinger av ulv. Av 21 døde ulver som er funnet i perioden mai 08 til april 09 er det 4 som er skutt pga angrep på sau. 4 for angrep på hund og 1 for angrep på rein. samt 1 for uredd adferd. I samme periode var det 5 som omkom i forbindelse med påkjørsel av bil\tog.
Hvis en tar samme periode i 2000 til 2001 var det 19 ulv som ble funnet. Av disse ble hele 14 skutt og 3 drept i forbindelse med bil\tog. Det viser derfor en klar forbedring i felling av skadeulv og en klar økning i stammen.
Kilde:http://www.nina.no/Overvåking/Rovvilt/Overvåkingavulv.aspx

Sondre: Sverige har hatt en bedre rovdyrpolitikk enn Norge, så det er nok mye takket være Sverige at den skandinaviske ulvestammen har tatt seg opp (men nå begynte vel svenskene også å skyte ulv igjen for ikke så lenge siden).
Det skal for øvrig ganske mye til før jeg godtar et konsept som “skadeulv” – ulven er jo ingen vegetarianer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Og ifølge tall NINA oppererer med er det korekte tallet ulver skutt i Norge den perioden. Både lovlig og ulovlig jakt medregnet. 34 ulver. Og da er også ulvehybridene som ble skutt i 2000 medregnet. Så hvor du får 62 ulver fra er en gåte hvis du ikke klarer og framlegge dokumentasjon på annet.

Sondre: Dokumentasjon kommer opp hvis du klikker på lenkene i innlegget!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ivrig du gårdskaren!

Den første kommentaren din blir rett og slett for dum.. “(…) de grønne applauderer utryddelse av 250 arter for og kansje redde en til to” På virket grunnlag kan du trekke en slik konklusjon!? Det blir for dumt å sette ting opp mot hverandre på den måten. At man står for én sak, og ønsker å fremme og kjempe for denne, betyr jo på ingen måte at man gir blaffen i andre saker. At Miljøpartiet de grønne og dyrevernere applauderer på ingen måte for å utrydde andre utrydningstruede arter – tvert imot! Dersom du har fulgt litt med, har du kanskje sett at for eksempel hval, fjellrev og rødlistede seler og fisk er eksempler på arter som også i stor grad blir viet oppmerksomhet. Vi er for artsmangfold – det være seg rovdyr eller ei – men man kan ikke behandle alt under samme topic. For eksempel er rovdyrpolitikken og hvalfangst-politikken i Norge to forskjellige ting, og må behandles deretter.

At den utrydningstruede ulven ble skutt på grunnlag av at den har angrepet sauer eller andre dyr er en årsaksforklaring som ikke akkurat hjelper den sårbare ulvebestanden. Ulven ble i like stor grad skutt. Tallene du opererer med er for øvrig ikke for Norge men for Skandinavia.

Her har du et dokumentert svar på gåten din: http://naturvernforbundet.no/naturogmiljo/1677-truede-rovdyr-drept-siden-2000-article22535-1024.html

Sondre: Takk for at du også er ivrig, Guro :-)
Det er vel ingen partier som er så opptatt av å verne biologisk mangfold som Miljøpartiet De Grønne, så å beskylde oss for å ville utrydde 250 arter er litt drøyt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Grunnen at jeg oppererer med tall for Norge/Sverige er at vi deler en felles ulvestame som forvaltes som en enhet. Men skjønner fortsatt ikke hvor tallet 62 skutte ulv kommer fra, når ulveforskere oppererer med 34 stk. Selv om vi tar med dyr drept i trafikken og selvdøde dyr kommer vi ikke opp i det tallet. Velger derfor og stole mer på tall fra NINA en tall framsatt uten dokumentasjon fra miljøbevegelsen.

Grunnen til at jeg setter ting opp mot hverandre er et forsøk på og få folk til og tenke litt lengre. Ikke bare fokusere på en og en art av gangen, men på det totale bilde. De 250 artene jeg nevner er i samme rødliste kategori som ulv og bjørn. Og er helt avhengig av kulturlandskap og beitende husdyr for og ikke bli utryddet. Men skjønner godt at det lønner seg og hyle opp om de artene som selger godt.

Som du sikkert ser er mye av den skutte ulven dyr som er skutt utenfor den sonen som er avsatt som ulvesone. Det vesentlige unntaket her er vel lisensjakten der 5 ulver ble skutt. Om jeg er enig i jakt på ulv.
Skadeulv utenfor ulvesonen. Ja.
Innenfor ulvesonen Nei.
Jeg er derfor enig i fellingen av atnaflokken men ikke i lisensjakten.
Og leser du tallene ser du også at ulvestammen i det felles Norsk/Svenske forvaltningsområdet er på god tur opp. Og i samme tidsrom er tallet på skutt ulv blitt redusert.
Konklusjon: Selv om det er skutt 34 ulv i Norge siden 2000 er stammen på tur opp.

Sondre: La oss fokusere på vern av biologisk mangfold og De Grønnes programkapittel Stopp utryddingen:

De fleste truede artene er planter, insekter, fugler og andre mindre dyr som vi ikke merker før de er borte. Slike arter er helst truet på grunn av at leveområdene deres forsvinner. Nøkkelen til artsvern er derfor områdevern, både som ordinære verneområder og via helhetlig forvaltning av alle naturområder. Samfunnet må ta kostnaden ved å verne langt større og flere typer areal enn i dag, og kommuner og grunneiere må kompenseres så det monner. I bunn må det ligge konkrete nasjonale mål med tidsfrister og sektorvise planer.

Og:

1.En økning i vernet av skog, våtmark, havbunn og andre artsrike biotoper i tråd med vitenskapelige anbefalinger. 15 % vern av hver naturtype er et minstekrav.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Og etter og ha sett igjennom alle linker og lest alt som står, er det offisielle tallet på skutt ulv enda 34.
Ser tallet 62 er nevnt i en artikkel men uten og oppgi kilde eller annet grunnlagsmatriale.
Derfor anser jeg det som en påstand. tviler på at tallet selv med eventuelt uoppdaget ulovlig skutte ulv er så høyt( Da de fleste Norske ulver virker til og ha en ulveforsker eller ti hengende konstant i haletippen.)

Et lite spørsmål til slutt. ved vern av min. 15 % av hver naturtype. Er det gjort noen beregninger over hvor mye av totalareal i Norge dette vil båndlegge?
Bare på min eiendom(der jeg er deleier) Er det minst 4 forskjellige typer. Det er alt 1 naturreservat og deler av 1 landskapsvernområde på eiendommen.
Beitedyr og beskattning av predatorer i ommrådet har gitt oss en stor og sunn både fauna og viltbestand. Er redd for at ytterliggere båndlegging vil ruinere arbeidet som er lagt ned for og vedlikeholde kulturlandskap og dyreliv i området. Det er etter min mening mange som har bedre greie på de aktuelle biotopene og vedlikehold/vern av disse en folk på et kontor som freder/båndlegger ut ifra et kart.

Sondre: Folk som sitter på et kontor kan ha høy faglig kompetanse, og naturvern krever en del nasjonale føringer – som kravet om 15 % av hver naturtype. Dette er en politikk i tråd med faglige råd. Jeg har ikke sett konkrete tall på hvor mye det totale arealet blir av et slikt vern.
Når det gjelder tall på drepte ulver, tror jeg at jeg må grave litt mer i materialet. Kommer tilbake til det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00